Algemene Voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden, waar u mee akkoord gaat indien u uw kind inschrijft bij onze scoutinggroep.

Lidmaatschap & Contributie
1. Alle jeugd- en kaderleden van Scoutinggroep The Rangers dienen als lid te zijn ingeschreven bij de groep en bij Scouting Nederland.
2. Aspirant kaderleden zijn bij inschrijving verplicht om een Verklaring omtrent het gedrag te overleggen.
3. Inschrijving vindt plaats door invulling van het inschrijfformulier door het desbetreffende aspirant lid of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger. Dit document dient te worden afgegeven aan de teamleider van het speltak.  
4. Na inschrijving ontvangt het lid een bevestiging van de penningmeester.
5. Het lidmaatschapsgeld dient in de eerste week van de maand te zijn betaald.
6. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de groepsraad.
7. Leden en hun wettelijk vertegenwoordigers krijgen bij een verhoging van de contributie minimaal twee maanden van tevoren bericht hierover.
8. Het lidmaatschap opzeggen moet schriftelijk bij de penningmeester en is van kracht per de maand volgend op de maand van opzegging. Een email sturen kan ook: 
penningmeester@scoutingtherangers.nl
9. Tevens kan het lidmaatschap beëindigd worden bij royement. Hiervoor is een beslissing van het bestuur nodig, dat binnen drie weken wordt bekrachtigd door de groepsraad. Van deze besluiten wordt het desbetreffende lid en, bij minderjarigheid, zijn of haar wettig vertegenwoordiger, schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur.
10. In uitzonderingsgevallen kan voor leden een aangepaste contributie en/of betalingsregeling vastgesteld worden. Hierover beslist het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.
11. Bij grove contributieachterstand kan tot sanctiemaatregelen als schorsing of royement van het desbetreffende lid worden overgegaan. Hierover beslist, op voorstel van de penningmeester, het bestuur in overleg met de leiding van de desbetreffende speltak.

Aansprakelijkheid
12. Scoutinggroep The Rangers is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen.
13. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het clubgebouw en ander materiaal door leden wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
14. Leden van Scoutinggroep The Rangers vallen automatisch onder de collectieve, secundaire ongevallenen WA-verzekering van Scouting Nederland. Verlies van, en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Scoutinggroep The Rangers heeft voor kampen of weekenden geen aanvullende reisverzekering.
15. Indien de teamleider het nodig acht om medische hulp in te schakelen kan Scouting The Rangers hier niet financieel verantwoordelijk voor gehouden worden.

Overige
16. Bij het scoutingthema hoort een uniform. Bij inschrijving dient u deze aan te schaffen voor eigen rekening (kosten bedragen ca. € 50,=) en zich aan de uniformvoorschriften van het betreffende speltak te houden. Het uniform bestaatuit een blouse met das. Het uniform kunt u bestellen bij de scoutshop óf via www.scoutshop.nl.  De das kunt u aanschaffen bij de speltakleiding. 
17. Er worden door de groep acties georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te kunnen houden. Er wordt van u verwacht dat u en/of uw kind aan deze actie(s) een bijdrage levert om deze actie(s) tot een succes te maken.
18. Scoutinggroep The Rangers heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens de activiteiten gemaakt wordt te gebruiken voor PR doeleinden zonder aparte toestemming van het lid. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, dan kunt u dit kenbaar maken bij het secretariaat door een e-mail te sturen naar: info@scoutingtherangers.nl
19. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland is van toepassing. Deze kunt u inzien op: https://www.scouting.nl/publiek/scoutworden/lidmaatschap/voorwaarden.